Online User نمونه سوالات تشریحی نظارت بالینی فرهنگیان قسمت ششم - وبلاگ علمی آموزشی فرهنگی دینی مذهبی arj44
X
تبلیغات
رایتل

وبلاگ علمی آموزشی فرهنگی دینی مذهبی arj44

اللَّهُم کُنْ لِوَلِیِّکَ الحُجَةِ بنِ الحَسَن، صَلَواتُکَ علَیه و علی آبائِه، فِی هَذِهِ السَّاعَةِ وَ فِی کُلِّ سَاعَه، وَلِیّاً وَ حَافِظاً و قَائِداً وَ نَاصِراً وَ دَلِیلًا وَ عَیْنا، حَتَّى تُسْکِنَهُ أَرْضَکَ طَوْعا وَ تُمَتعَهُ فیها طَویلا" - خدایا، ولىّ‏ ات، حضرت حجّت بن الحسن، که درود تو بر او و بر پدرانش باد؛ در این لحظه و در تمام لحظات سرپرست و نگاهدار و راهبر و یارى گر و راهنما و دیدبان باش، تا او را به صورتى که خوشایند اوست، ساکن زمین گردانیده و مدّت زمان طولانى در آن بهره مند سازی

نمونه سوالات تشریحی نظارت بالینی فرهنگیان قسمت ششم

1- نظارت وراهنمایی آموزشی ازچه مؤ لفه هایی تشکیل اسامی شده است؟جو مدرسه معلم دانش آموز-

اسامی اسامی

2-جومدرسه تحت تأثیرچه عواملی قرارداردومدیران مدارس وراهنمایان آموزش درایجادجوّمناسب کاری برای معلمان چه وظایفی برعهده دارند؟به وجود آوردن جومناسبی است که به اصلاح فرایند آموزش منجر گرددیعنی ایجادجوی عاری ازتهدیدوفشار،به طوری که

نایت اسکینمعلمان،راهنمایان آموزشی ومدیران بتواننددرمدرسه آزادانه وصادقانه با یکدیگرهمکاری کنند.روش مدیریت درچنین  مدرسه ای باید مشارکت جویانه باشدبنحوی که مسئولیت پذیری را در معلمان تقویت کندودرکنترل دانش آموزان به روش انسانی متکی باشدتابه خودانضباطی بیشتر دانش آموزان منجرشود. بایددرمدرسه احساس خوشایندی داشته باشندو معلمان باید درک کنند که مدرسه به آنان وکارشان اهمیت می دهد.

 

3-ویژگی علمی وحرفه ای معلمان رابیان کنید؟دانش ومهارتها-نگرشها-نیازهای انگیزشی- انتظارات معلم- انتظارت مدرسه اثربخشی معلم-

 

4-نگرش معلمان دریادگیری دانش آموزان چه تأثیری دارد؟بدیهی است که دانش آموزانی که موردتوجه ومحبت معلمشان هستنددانش آموزانی مطیع ،مشارکت جو،زرنگ، باهوش،ودارای پیشرفت  تحصیلی بالا هستندبه عکس دانش آموزانی که مورد بی توجهی وبی مهری معلمشان قرارگیرند دانش آموزانی هستندکه رفتاربدی دارندومدرسه ومعلمشان را دوست ندارد. 

 

5- تأثیرنیازهای انگیزشی وانتظارات معلمان دررفتاردانش آموزان چیست؟باعث می شودتامعلمان باتلاش بیشتر،پاداش بیشتر، پاداش بیشترو رضایت خاطری بیشتری بدست آورند.وجودعواملی ازقبیل موفقیت کاری ،شناخت ازطرف مسئولان مدرسه وهمکاران ،داشتن مسئولیت واختیارانجام کار،پیشرفت وترقی شغلی،امکان رشدحرفه ای موجب احساس رضایت وتلاش بیشترکاری می شود.

 

6-عوامل مؤثردراثربخشی معلمان راتحلیل کنید؟راهنمایان آموزشی باید آن دسته از رفتارهای معلمان را که به اثربخشی تدریس می انجامد شناسایی ،تقویت وتشویق کنند.آنچه ضروری به نظرمی رسد اینست که راهنمایان آموزشی به معلمان کمک می کنندتاتصویر روشنی از رفتارهای اثربخش داشته باشندو با دستیابی به نتایج مطلوب آنان را مورد توجه وتقدیر قراردهند.

 

7-عواملی را که بریادگیری وپیشرفت تحصیلی دانش آموزان تأثیربسزایی داردرا شرح دهید؟1-هرچه تکالیف کلاسی با میزان توانایی هادانش آموزان تناسب داشته باشد،یادگیری آنان بهترانجام میگیرد.2-هرچه علاقه وتمایل دانش آموزانبه درس بیشترباشد آنان موفقیت بیشتری در درس کسب خواهند کرد.3-اگرمنطق ارائه درس برای دانش آموزان توضیح داده شودآنان با اشتیاق بیشتری درس را فرا میگیرندوموفقیت بیشتری بدست می آورند.4-هرچه حجم  برنامه درسی با فرایند رشد دانش آموزان ؛نحوه یادگیری مدت زمان یادگیری اختصاص یافته بیشتر تناسب داشته باشد،یادگیری بهتر انجام میگیردوپیشرفت تحصیلی دانش آموزان بیشتر تسهیل میشود.5- چنانچه درس با آینده تحصیلی یا شغلی دانش آموزان ارتباط داشته باشدوآنان این ارتباط را درک کنندبا انگیزه وعلاقه بیشتری به یادگیری می پردا زند.به طوری که در پیشرفت تحصیلی آنان نیز تاثیر می گذارد. 6-سازماندهی ،مدیریت کلاس ،چیدمان کلاس به نحو مطلوب در یادگیری دانش آموزان موثراست.7- استفاده از روش های فعال (دانش آموز محوری در یادگیری )وترویج کارگروهی یایادگیری از طریق فرایندهای گروهی به یادگیری بهتردانش آموزان کمک میکند.8-علاقه معلم نسبت به درسی که تدریس می کند ونشان دادن شیفتگی واشتیاق وافرش به کار،جذابیت درس را درنظردانش آموزان بالا میبردودر یادگیری بهترآنان را تاثیرمی گذارد.9-جو کلاس عاری ازترس ،تهدیدبه تنبیه،تنبیه وفشارروانی زمینه مناسبی برای یادگیری دانش آموزان فراهم میکند،درحالی که اعمال وقوانین ومقررات خشک وکنترل دانش آموزان را واداربه انجام تکالیف می کند،ولی روحیه خلاقیت ونوآوری آنان را دریادگیری سرکوب مب نماید. 10-استفاده از وسایل کمک آموزشی مفید ومورد علاقه دانش آموزان بویژه در قالب کارگروهی  موجب ارتقای یادگیری وپیشرفت تحیصلی آنان میشود.        

 

8-یک مدل منطقی ازتدریس ازچه مراحلی تشکیل میشود؟1-مشخص کردن اهداف عملکرد2-شناخت دانش آموزان 3- اتنخاب روش های آموزشی4-ایجادتعامل با دانش آموزان5-ارزشیابی اثربخشی آموزش
 

 

 

 

 


 

 

9-منابع اختیارراهنمایان آموزشی رابیان کنید؟1-اختیاردیوانسالارنه  2-اختیارشخصی3-اختیارفنی منطقی  4-اختیارحرفه ای:   5- اختیاراخلاقی-

 

10-ویژگیهاوکاربردهای منابع اختیارراهنمایان آموزشی را تجزیه وتحلیل کنید؟روابط مبتنی براختیارجزء لا ینفک مدرسه است.روابط بین مدیر مدرسه ومعلم ،راهنمای آموزشی ومعلم ،مدیر وراهنمای آموزشی ،معلم و دانش آموز؛ومدیر ودانش آموز تحت تاثیر مفهوم اختیارشکل میگیرد.وکارکنان مدرسه تحت تاثیر آن نسبت به اختیارواکنش نشان می دهند.اختیاردر مدرسه با اجباریا قدرت قهری توام نیست ودستورها ورهنمود با اعمال فشارانجام نمی گیرد.

 

11- نظارت وراهنمایی آموزشی درآینده آموزش وپرورش چه نقشی ایفا خواهدکرد؟مبنای رفتارراهنمایان آموزشی در آینده باید معیارهاوتعهدات اخلاقی نسبت به تحقق ماموریت اصلی آموزش وپرورش یعنی رشد وپیشرفت همه جانبه دانش آموزان باشد.قوانین ومقررات سازمانی نبایددر مدرسه وکلاس درس برجریانهای آموزشی وانسانی حاکم گردد.بلکه تسهیل کننده وپیش برنده فرایند آموزشی ویادگیری ورشدوپیشرفت معلمان ودانش آموزان باشد.

 

12- نظارت وراهنمایی آموزشی درکاربا معلمان و دانش آموزان ازچه جهت گیریهایی استفاده خواهد کرد؟در دو دهه اخیر نظارت وراهنمایی آموزشی وتدریس از یک جهت گیری اخلاقی برخوردار شده است.به عبارت دیگر صرف نظراز همه مسائل قانونی ورسمی وغیررسمی ،مدرسه،قوانین ومقررات،خط مشی ها،سلسله مراتب ،شرح وظایف و مسئولیت ها،دانش وتجربه ،تخصص ومهارت کارکنان ،کارنظارت وراهنمایی آموزشی وتدریس با پایبندی وتعهدات شدید اخلاقی توام گردیده است.

 

13-رشدوپرورش همه جانبه دانش آموزان کانون توجه چه نوع برنامه هایی نظارتی ای خواهدبود؟ معلمان وراهنمایان آموزشی هم بایدبا ازخود گذشتگی نسبت به دانش آموزان وآنچه به رشد وپرورش همه جانبه آنان  مربوط میشودمتهعدباشنددرواقع تعهداخلاقی بایدمحرک راهنمایان آموزشی ومعلمان درکاربا دانش آموزان باشد،نه قوانین ومقررات ودیگرمنابع قدرت-

 

14-مهمترین عامل توسعه ملی کشورهاچیست؟تحلیل کنید؟رشد جوانان ،توسعه آموزش وپرورش وتوسعه ملی ،درگرو توجه خاص به نیروی انسانی در آموزش وپرورش است.درقرن آینده آموزش وپرورش در ماموریتش برایجامعه و جوانان موفق ا ست که بتواند به قدری موید وتضمین کننده موفقیت ملی وجهانی باشد واولولیت ها وسرمایه های لازم را به آموزش وپرورش اختصاص دهد.

 

15- معلمان و راهنمایان آموزشی درقبال مأموریت  آموزش وپرورش چه مسئولیتی دارند؟چهارچوب ماموریت جدید آموزش وپرورش ،تعهد اخلاقی نظارت وراهنمایی آموزشی وکمک کردن به تحقق ماموریت جدید است.نه تنها راهنمایان آموزشی باید به صورت یک باور ویک ارزش نهادی شدهوباطنا به این تعهد اخلاقی اعتقادداشته باشند بلکه مسئولان ومدیران ارشد آموزش وپرورش ومدیران مدارس ومعلمان نیزباید به آن اعتقادراسخ پیدا کنند.

 

تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 24 فروردین 1396 ساعت 21:56 | نویسنده: Arj44 | چاپ مطلب
نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.